Kirat Rai Association Hong Kong
सिनं. नाम कबुल चुक्ता बाँकी
शशि मदन साम्पाङ राई ५०००० ४०००० १००००
नरजित चाम्लिङ राई १०००० ९५०० ५००
लोक राज वाहिङ राई ६००० २००० ४०००
किसन वाहिङ राई ६०००   ६०००
कमल दुमी राई १५०००   १५०००
काल सिं नाछिरिङ राई ६००६ ६००६
हेजेन राई १५००० १५०००
रजिन राई १५००० १०००० ५०००
बिमल चाम्लिङ राई १५००० १५०००
१० बसन्त कुमारी चाम्लिङराई ६००० ३००० ३०००
११ सुबाश पुमा राई १५००० ३००० १२०००
१२ चन्द्रका थुलुङ राई १०१११ ६००० ४१११
१३ दुर्गाकान्ता बान्तावाराई १५००० ७००० ८०००
१४ ढकबिर बान्तावा राई १५००० ७००० ८०००
१५ अधिराज चाम्लिङ राई १५००० १५०००
१६ दाया राई ६१० ६१०
१७ प्रेमरोज साम्पाङ राई १५७७७ १५७७७
१८ जीवनकला चाम्लिङ राई १५०००  ३००० १२०००
१९ पिताम्बर चाम्लिङ राई १५०००   १५०००
२० मधु कुमार चाम्लिङ राई १५००० ५००० १००००
२१ बिनोद चाम्लिङ राई १५०००   १५०००
२२ पबित्र चाम्लिङ राई ६००० २००० ४०००
२३ तारा चाम्लिङ राई ३०००  १००० २०००
२४ दिपक केशर साम्पाङ राई १५०१५ ५००० १००१५
२५ बाघबिर राई ५०००   ५०००
२६ मोति चाम्लिङ राई १५०००   १५०००
२७ ज्ञान बहादुर वाहिङराई १०००० १००००
२८ धिरेन बान्तावा राई ३००१ ३००१
२९ लछुमान प्रसाद राई १०००२ १०००२
३० पवन राई ५०००   ५०००
३१ कुल बहादुर जितमानकुलुङ राई ५००० २५०० २५००
३२ राजेन्द्र कुमार राई १५००० ६००० ९०००
३३ बल बहादुर राई १०००० ३००० ७०००
३४ ठाकुर चन्द्र राई ६०००   ६०००
३५ चण्डि कुमार राई ५०००   ५०००
३६ बिक्रम बान्तावा राई १५०००   १५०००
३७ मोहन तिलक वालाहाङ राई २५००० ४००० २१०००
३८ गजेन्द्र बान्तावा राई १५००० १०००० ५०००
३९ अधिराज राई ३०००   ३०००
४० सन्तोष राई १५०००   १५०००
४१ मधु केशर साम्पाङ राई ६००० ६०००
४२ हरिचन्द्र साम्पाङराई १५००० १५०००
४३ तुल बहादुर साम्पाङराई १५००० १५०००
४४ धिरज कुमार साम्पाङराई १५००० १५०००
४५ तेज कुमार साम्पाङ राई १५००० १५०००
४६ नारायण प्रसाद साम्पाङराई १५००० १५०००
४७ गंगाराम साम्पाङ राई १५००० १५०००
४८ रबिचन्द्र साम्पाङ राई ३०००० ५००० २५०००
४९ मनिराज साम्पाङ राई १५००० १५००० १५०००
५० मन बहादुर राई ६०००   ६०००
५१ रमेश साम्पाङ राई (खड्ग) ५०००   ५०००
५२ मैत्र कुमार बान्तावाराई १५००० ११००० ५०००
५३ लामा काजी राई १५०००   १५०००
५४ श्रेष्ट बहादुरनाछिरिङ राई    
५५ जस्मनी साम्पाङ राई ६०००   ६०००
५६ सूर्यमान दुमि राई १५००० ५००० १००००
५७ हरी कुमार वाहिङ राई ६०००   ६०००
५८ मोहन राज नाछिरिङ राई १५००० १५०००
५९ तुलचन्द्र साम्पाङ राई (पाट्रिक) १५०००   १५०००
६० बिनोद बान्तावा राई ६०००   ६०००
६१ मन कुमारी राई १५०००   १५०००
६२ रोजन राई ४०००   ४०००
६३ सहन कुमार कोयु राई ६०००   ६०००
६४ जीवन कुमार चाम्लिङराई ५००० १००० ४०००
६५ चित्र थुलुङ राई ६००० ६०००
६६ किन्दर चाम्लिङ राई १५००० ५००० १००००
६७ नैनासीं कोयु राई ६०००   ६०००
६८ रमेश साम्पाङ राई  ६०००   ६०००
६९ प्रेमराज चाम्लिङ राई १५००० १०६२५ ४३७५
७० स्वर्णिम बान्तावा राई ५०००   ५०००
७१ सरोज राई ६०००   ६०००
७२ सन्जोग चाम्लिङ राई १५०००   १५०००
७३ टिका प्रसाद कोयु राई १५०००   १५०००
७४ नन्द कुमार चाम्लिङराई १५००० १५०००
७५ रबिन राई ५०००   ५०००
७६ कृष्णराज राई ६००० १००० ५०००
७८ ईन्द्रजित साम्पाङ राई १०००   १०००
७९ ईमानशेर राई ५००० २५०० २५००
८० मोहन प्रासाद बान्तावाराई ५००१ ३५०० १५०१
८१ ईन्द्र राई १००००   १००००
८२ प्रिथि राज दुमी राई १५०००   १५०००
८३ लाल बहादुर राई ६००० ६०००
८४ बिजय (ठाकुर चन्द्र)राई १६००० ११००० ५०००
८५ नन्द प्रसाद दुमी राई १५०००   १५०००
८६ चन्द्र कुमार राई ५०००   ५०००
८७ राजु थुलुङ राई १०१११ ४००० ६१११
८८ मन बहादुर राई ६०००   ६०००
८९ जजिन चाम्लिङ राई २५०० २५००
९० दीपेन राई १११११ १११११
९१ बज्र कुमार थुलुङ राई १६५०० २५०० १४०००
९२ प्रल्हाद बान्तावा राई १५००० ५००० १००००
९३ चन्द्र कुमार राई (खोटाङ) २०००   २०००
९४ ईन्द्र कुमार राई २०००   २०००
९५ केशब राई ६००० ६०००
९६ माया देबी बान्तावाराई ६००० ६०००
९७ लिला राई ६१७७ ६१७७
९८ सुमाया राई १००५ १००५
९९ जयाराम चाम्लिङ राई १५१५५.५५   १५१५५.५५
१०० बल्जित राई १०००   १०००
१०१ सहरमान राई ६०००   ६०००
१०२ बिरभक्त राई ६०००   ६०००
१०३ बिमल काजी राई २०००   २०००
१०४ सयन्द्र कुमार राई १५०० १००० ५००
१०५ प्रदिप जंग राई ६०००   ६००००
१०६ मनिराज नाछिरिङ राई १५००० ५००० १००००
१०७ चन्द्रमा राई ६००१ १००० ५००१
१०८ मन कुमारी राई ६००१   ६००१
१०९ हेमराज बान्तावा राई ६०६६   ६०६६
११० युगकृष्णा चाम्लिङ राई १०००० २००० ८०००
१११ कुलदिप चाम्लिङ राई ५००० १००० ४०००
११२ ज्ञान चाम्लिङ राई २०००   २०००
११३ प्रकाश (जयन्द्र) राई ५००० २००० ३०००
११४ भुपाल राई ३००० ३०००
११५ जीवन कुमार राई (रिता) ५००४   ५००४
११६ केशर कुमार राई १५००   १५००
११७ गणेश कुमार राई १०१००   १०१००
११८ देवी राई १००१   १००१
११९ कल्पना चाम्लिङ राई १५१२५ ९१२५ ६०००
१२० धिरज कुमार बान्तावाराई १५००० १५०००
१२१ पूर्णहाङ राई ६०००   ६०००
१२२ प्रदिप राज (किरावा) ६६६६ ६६६६
१२३ पेङगुईन राई १००००   १००००
१२४ हिता बहादुर कोयु राई ६००० ६०००
१२५ सुन्दर मणी राई ५०००   ५०००
१२६ छबिलाल वाहिङ राई २००० १००० १०००
१२७ सनराज थुलुङ राई ११०० ११००
१२८ मित्रकला राई ११११ ११११
१२९ खातिरमणी साम्पाङ राई ६०००   ६०००
१३० सन्देव राई ६००० २००० ४०००
१३१ पर्शुराम राई ३०००   ३०००
१३२ जीवन राई १०००   १०००
१३३ धिरज राई (सुनसरी) १००० ५०० ५००
१३४ मिलन राई ६०००   ६०००
१३५ जीवन कुमार राई ५००० ५०००
१३६ मजेन्द्र कुमार राई ५०० ५००
१३७ सुरेन्द्र कुमारबान्तावा राई १५०० १५००
१३८ गिरि राज राई २००५ २००५
१३९ योगेन्द्र दुमी राई ५०००   ५०००
१४० सुरेश राई    
१४१ मानि चाम्लिङ राई (जेपिटी)    
१४२ जितकर्ण चाम्लिङ राई    
१४३ मगेन्द्र बान्तावा राई ५००० ५०००
१४४ निर्मल कुमार बान्तावाराई १००० १०००
१४५ दुर्गा प्रसाद राई ६०००   ६०००
१४६ हर्क बहादुर दुमी राई ६०००   ६०००
१४७ कुमार साम्पाङ राई १५०००  २५०० १२५००
१४८ मंगल राई १०००  १०००
१४९ मेजर बहादुर (कोयु) राई ६०००   ६०००
१५० प्रेम राई    
१५१ पुर्ण राई    
१५२ हृदय चन्द्र राई    
१५३ सैलेन्द्र देवान  ३०००  १००० २०००
१५४ ईन्द्र सिं दुमी राई  १५०००   १५०००
१५५ प्रतिक चाम्लिङ राई    
१५६ प्रताप कोयु राई    
१५७ राम चन्द्र बान्तावाराई १५१०१ ५१०१ १००००
१५८ रेनुका साम्पाङ राई    
१५९ रामलि थुलुङ राई १५१११ २००० १३१११
१६० तिर्थ सिङघक लिम्बू १००० १०००
१६१ झण्ड कुमार बान्तावाराई ६०००   ६०००
१६२ अबिरमान राई १०००० २००० ८०००
१६३ सुरज कुमार साम्पाङराई १५०००   १५०००
१६४ प्रदिप कुमार साम्पाङराई १००० १०००
१६५ धिरेन कुमार साम्पाङराई १००० १०००
१६६ शिब कुमार चाम्लिङ राई ३००० ३०००
१६७ गंगा प्रसाद साम्पाङराई ६०००   ६०००
१६८ पक्कु चाम्लिङ    
१६९ अधिराज चाम्लिङ राई ६००० ३००० ३०००
१७० भिषन कुलुङ राई ५००० ५०००
१७१ मिलन खालिङ राई ६०००   ६०००
१७२ जीवन कुमार चाम्लिङराई २०००   २०००
१७३ दिलिप कुमार राई १००० १०००
१७४ प्रेम दुमी राई ६००१ ४००० २००१
१७५ अर्जुन बान्तावा राई १०००   १०००
१७६ पनै चन्द्र चाम्लिङराई ६०००   ६०००
१७७ बिष्णु नन्द चाम्लिङराई १५०००   १५०००
१७८ नबिन चाम्लिङ राई ३०००   ३०००
१७९ किशोर चाम्लिङ राई १०००   १०००
१८० शैलेन्द्र देवान ३०००   ३०००
१८१ डम्बर बहादुर राई ६०००  ६०००
१८२ मन कुमार साम्पाङ राई ५१०० ४००० ११००
१८३ राजेश राई ५०००   ५०००
१८४ गौरिमान बान्तावा राई १००० १०००
१८५ प्रेम राज लोहरूङ राई ४०००  ६०० ३४००
१८६ प्रेम कुमार चाम्लिङराई (Lt) ५००० १००० ४०००
१८७ बिनोद पुमा राई १५०००   १५०००
१८८ कविता राई ५०००   ५०००
१८९ चन्द्र कुमार साम्पाङराई १००००   १००००
१९० लेख बहादुर चाम्लिङराई २००० २०००
१९१ महेन्द्र मंगल राई ६६६६.६६ २६६६ ४०००.६६
१९२ खगेन्द्र राज राई २००० २०००
१९३ नबिन वान्तावा राई १००० १०००
१९४ दिनेश कुमार थुलुङ राई ५००० ५०००
१९५ बिजय थुलुङ राई ३००० ३०००
१९८ दयावती राई ५००१ १००० ४००१
१९९ नबिन राई १००० १०००
२०० नान्चु राई ३००० ३०००
२०१ नव राज राई (बिलबहादुर) १५०००   १५०००
२०२ मनि कुमार राई ५०००   ५०००
२०३ दयान चाम्लिङ राई १००००   १००००
२०४ काला थुलुङ राई ६०००   ६०००
२०५ राम प्रसाद थुलुङ राई ५०००   ५०००
२०६ दुर्गा प्रसाद थुलुङ राई ५०००   ५०००
२०७ दिनेश थुलुङ राई २५०००  ५००० २५०००
२०८ बिजय सुब्बा ५०००   ५०००
२०९ टिकाराम राई १०००   १०००
२१० डिक देवान राई (बान्तावा) २०००   २०००
२११ दिपक कुमार राई (याक्खा) ४०००   ४०००
२१२ खड्ग प्रसाद राई १०००० १००० ९०००
२१३ नबिन थुलुङ राई १०००   १०००
२१४ सोनाहाङ राई ३००० ३०००
२१५ नाम्योकोयु राई ५०० ५००
२१६ दिपा एवाई राई ५०००   ५०००
 २१७ चन्द्र बान्तावा राई ५०००   ५०००
 २१८ जे बि राई  ६०००  ६०००
 २१९ कमला राई ६००० ६०००
 २२० रुद्र सिं राई ३००० ३०००
 २२१ वाई बि राई ५०००   ५०००
 २२२ केशर बहादुर राना मगर १००० १०००
  जम्मा १६३८७४३.२१ ६४२१८८.०० ९८६०५५.२१